Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 4. stav (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 40. sjednici, održanoj 12.02.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O PRIVREMENOM IMENOVANJU ZAMJENIKA
DIREKTORA FEDERALNOG ZAVODA ZA PENZIJSKO
I INVALIDSKO OSIGURANJE

 

I

 

Za zamjenika direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje privremeno se imenuje Ivan Rogić.

 

II

 

Mandat imenovanog traje tri mjeseca, odnosno do okončanja postupka konačnog imenovanja zamjenika direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 359/2016
12. februara 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.