Na temelju članka 31. stavak (2) Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u svezi sa člankom 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj 02-02.1.3-1548-14/15 od 05.12.2016. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe geodetskih i imovinsko- pravnih poslova Općine Čapljina, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 85. sjednici, održanoj 28.12.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj: 06-33-414/15-11-4 od 27.10.2016. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 2215/2 zv. "Gladišike", u naravi voćnjak II klase površine 101 m2 k.o. Šurmanci, upisana u posjedovni list 28 k.o. Šurmanci kao posjed Crnjac (Mladena) Jakov iz Šurmanaca, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 1439/18 zv. "Oranica", u naravi oranica površine 101 m2, upisana u zk.uložak 936 k.o. Šurmanci kao javno dobro, a stvarno vlasništvo i posjed Crnjac (Mladena) Jakov iz Šurmanaca sa dijelom 1/1.
2.     Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Služba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno izvlaštene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-1407/2016
28. prosinca/decembra 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.