Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 21. Zakona o federalnom pravobranilaštvu ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/95, 12/98 i 61/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 84. sjednici, održanoj 23.12.2016. godine i 85. sjednici, održanoj 28.12.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E
O PRIVREMENOM IMENOVANJU FEDERALNOG PRAVOBRANIOCA

 

I

 

Za federalnog pravobranioca privremeno se imenuje Jakov Dujić.

 

II

 

Federalni pravobranilac iz tačke I ovog rješenja, imenuje se na period do 90 dana, počev od 28.12.2016. godine.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 2266/2016
28. decembra 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.