Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 21/06 i 8/06) i članka 30. Zakona o federalnom pravobraniteljstvu ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/95, 12/98 i 61/06), Vlada Federacije Bosne i Herce­govine, na 84. sjednici, održanoj 23.12.2016. godine, donosi.

 

R J E Š E NJ E

O RAZRJEŠENJU FEDERALNOG PRAVOBRANITELJA

 

I

 

Inda Ažman,  razrješava se dužnosti  federalnog pravo­branitelja, zbog ispunjavanja uvjeta za odlazak u mirovinu, sa danom 27.12.2016. godine.

 

II

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit če se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 2265/2016
23. prosinca 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.