Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 21/06 i 8/06) i člana 30. Zakona o federalnom pravobranilaštvu ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/95, 12/98 i 61/06), Vlada Federacije Bosne j Hercegovine, na 84. sjednici, održanoj 23.12.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O RAZRJEŠENJU FEDERALNOG PRAVOBRANIOCA

 

I

 

Inda Ažman, razrješava se dužnosti federalnog pravobranioca, zbog ispunjavanja uslova za odlazak u penziju, sa danom 27.12.2016. godine.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 2265/2016
23. decembra 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.