Na temelju članka 19. stavak (3), a u svezi sa člankom 14. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02,19/03,2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 84. sjednici, održanoj 23.12.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA PRAĆENJE I
KOORDINACIJU IZVRŠAVANJA OBVEZA FEDERALNIH
ORGANA KOJE SE ODNOSE NA EUROPSKE INTEGRACIJE

 

I

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine osniva Povjerenstvo za praćenje i koordinaciju izvršavanja obveza federalnih organa koje se odnose na europske integracije (u daljem tekstu: Povjerenstvo), kao stalno radno tijelo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada).

 

II

 

Zadatak Povjerenstva je da, do konačnog konstituiranja Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za europske integracije, prati provedbu zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i drugih obveza koje se odnose na proces pripreme i usklađivanja odgovora na Upitnik Europskog povjerenstva, uključujući i osiguranje prevođenja propisa iz nadležnosti resornih federalnih organa, te da mjesečno informira Vladu o stanju provedbe obveza federalnih organa.

 

III

 

U Povjerenstvo se imenuju:
1.     Adnan Tatar, predsjednik, iz Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za europske integracije,
2.     Goran Mirašćić, član, iz Ureda premijera Federacije Bosne i Hercegovine,
3.     Saida Kastrat, član, iz Kabineta dopremijera Federacije Bosne i Hercegovine i federalnog ministra rada i socijalne politike,
4.     Ana Zamboni, član, iz Kabineta federalne ministrice financija.

 

IV

 

Stručne i administrativno tehničke poslove za potrebe Povjerenstva vršit će osobe angažirane u Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za europske integracije po temelju ugovora o djelu.

 

V

 

Predsjednik i članovi Povjerenstva ostvaruju pravo na naknadu za rad pod uvjetima iz članka 7. stavak (1) i članka 8. stavak (1) Uredbe o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).

 

VI

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 2242/2016
23. prosinca 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.