Na osnovu člana 19. stav (3), a u vezi sa članom 14. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 84. sjednici, održanoj 23.12.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O OSNIVANJU KOMISIJE ZA PRAĆENJE I KOORDINACIJU IZVRŠAVANJA OBAVEZA FEDERALNIH ORGANA KOJE SE ODNOSE NA EVROPSKE INTEGRACIJE

 

I

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine osniva Komisiju za praćenje i koordinaciju izvršavanja obaveza federalnih organa koje se odnose na evropske integracije (u daljem tekstu: Komisija), kao stalno radno tijelo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada).

 

II

 

Zadatak Komisije je da, do konačnog konstituiranja Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za evropske integracije, prati provođenje zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercego­vine i drugih obaveza koje se odnose na proces pripreme i usklađivanja odgovora na Upitnik Evropske komisije, uključujući i osiguranje prevođenja propisa iz nadležnosti resornih federalnih organa, te da mjesečno informira Vladu o stanju provođenja obaveza federalnih organa.

 

III

 

U Komisiju se imenuju:
1.     Adnan Tatar, predsjednik, iz Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za evropske integracije,
2.     Goran Miraščić, član, iz Ureda premijera Federacije Bosne i Hercegovine,
3.     Saida Kastrat, član, iz Kabineta zamjenika premijera Federacije Bosne i Hercegovine i federalnog ministra rada i socijalne politike,
4.     Ana Zamboni, član, iz Kabineta federalne ministrice finansija.

 

IV

 

Stručne i administrativno tehničke poslove za potrebe Komisije vršit će lica angažovana u Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za evropske integracije po osnovu ugovora o djelu.

 

V

 

Predsjednik i članovi Komisije ostvaruju pravo na naknadu za rad pod uslovima iz člana 7. stav (1) i Člana 8. stav (1) Uredbe o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14,97/14 i 58/15).

 

VI

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 2242/2016
23. decembra 2016. Godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.