Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 82. sjednici, održanoj 16.12.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU INTERRESORNE RADNE GRUPE ZA
IZRADU PLANA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OD
PRIRODNIH I DRUGIH NEPOGODA FEDERACIJE BOSNE
I HERCEGOVINE

 

I

 

Za članove interresorne Radne grupe za izradu Plana zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nepogoda Federacije Bosne i Hercegovine, imenuju se:
1.     Boško Kutleša, predsjednik, Federalna uprava civilne zaštite,
2.     Stanko Slišković, član, Federalna uprava civilne zaštite,
3.     Ismet Senđić, član, Federalna uprava civilne zaštite,
4.     Branko Parla, član, Federalna uprava civilne zaštite,
5.     Samir Džihić, član, Federalna uprava civilne zaštite,
6.     Amir Hrustić, član, Federalna uprava civilne zaštite,
7.     Rifet Mezić, član Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke,
8.     Nervin Đačić, član, Federalno ministarstvo prostornog uređenja.
9.     Muamer Terzić, član, Federalna uprava za inspekcijske poslove,
10.   Mirela Trnka, član, Federalna direkcija robnih rezervi,
11.   Ferid Skopljak, član, Federalni zavod za geologiju,
12.   Emir Raščić, član, Federalno ministarstvo poljo­privrede, vodoprivrede i šumarstva,
13.    Damir Behlulović, član, Federalni zavod za agropedeologiju,
14.    Sabina Hodžić, član, Federalni hidrometeprološki zavod,
15.    Jasminka Suša, član, Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove,
16.    Ana Zamboni, član, Federalno ministarstvo finansija,
17.    Galiba Karačić, član, Federalni zavod za statistiku,
18.    Samir Čolak, član, Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova,
19.    Dijana Bukovac, član, Federalno ministarstvo trgovine,
20.    Miroslav Mauhar, član, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike,
21.    Kasema Ćatović, član, Federalno ministarstvo okoliša i turizma,
22.    Ferida Tabaković, član, Arhiv Federacije Bosne i Hercegovine,
23.    Stipo Buljan, član, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije,
24.    Mia Glamuzina, član, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija,
25.    Zdravko Ćerović, član, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta,
26.    Robert Stergar, član, Federalno ministarstvo kulture i sporta,
27.   Alma Kobašlija, član, Federalno ministarstvo pravde,
28.   Izudin Livadić, član, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica,
29.   Omer Kurtović, član, Federalni zavod za poljo­privredu,
30.   Mario Leko, član, Federalni agromediteranski zavod,
31.   Slađana Šarac, član, Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH,
32.   Ferid Huseinbegović, član, Federalno ministarstvo zdravstva i
33.   Senahid Ademović, član, Federalno ministarstvo za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.
Administrativno-tehničke poslove za potrebe Radne grupe obavljat će Nedreta Hasanović, stručni savjetnik za mjere zaštite i spašavanja i Edina Skorupan, viši referent za vođenje personalne evidencije u Federalnoj upravi civilne zaštite.

 

II

 

Zadatak Radne grupe je da pripremi Plan zaštite i spaša­vanja od prirodnih i drugih nepogoda Federacije Bosne i Herce­govine, sukladno sa odredbama Uredbe o sadržaju i načinu izrade planova zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nepogoda i planova zaštite od požara ("Službene novine Federacije BiH", broj 8/11), te isti dostavi Federalnoj upravi civilne zaštite, na dalji i postupak.

 

III

 

Rok za realizaciju zadatka iz točke II ovog rješenja je 120 dana od dana stupanja na snagu ovog rješenja.

 

IV

 

Poslove iz točke II ovog rješenja Radna grupa će obavljati u toku radnog vremena, bez novčane naknade.

 

V

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 2165/2016
16. prosinca 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.