Na osnovu članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 82. sjednici, održanoj 16.12.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA VLADE
FEDERACIJE BiH U DELEGACIJU BOSNE I
HERCEGOVINE KOJA ĆE PREZENTIRATI
IZVJEŠTAJ BOSNE I HERCEGOVINE O PROVOĐENJU
KONVENCIJE O PRAVIMA OSOBA S INVALIDITETOM

 

I

 

Imenuju se Dobrica Jonjić, pomoćnik ministra i Esma Palić, stručna savjetnica za zaštitu osoba s invaliditetom, u Sektoru za zaštitu osoba s invaliditetom i zaštitu civilnih žrtava rata Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, za predstavnike Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u delegaciju Bosne i Hercegovine, koja će 27. i 28. ožujka 2017. godine u Ženevi (Švicarska), prezentirati Izvještaj Bosne i Hercegovine o provođenju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom.

 

II

 

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike će osigurati financijska sredstva za pokrivanje troškova puta svojih predstavnika.
O izvršenju zadatka predstavnici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine će podnijeti Izvješće Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, u roku od sedam dana od dana povratka sa puta.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 2152/2016
16. prosinca 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.