Na temelju članka 19. stavka (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 125. st. (3) i (5) Zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne j Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/05, 70/08 i 44/11), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 82. sjednici, održanoj 16.12.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENAMA RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA
POLICIJSKOG ODBORA ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

U Rješenju o imenovanju članova Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine, V broj: 1349/2016 od 24.06.2016. godine ("Službene -novine Federacije BiH", broj 50/16), u točki I redni broj 1. mijenja se i glasi:
" l. Nurudin Hafizović, policijski službenik, predsjednik,".

 

II

 

U točki II iza riječi "rješenja" interpunkcijski znak zarez i riječi: "osim za člana Policijskog odbora Fahrudina Bečirovića, kojemu mandat traje do 15.10.2017. godine" brišu se.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 2150/2016
16. prosinca 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.