Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 125. st. (3) i (5) Zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/05,70/08 i 44/11), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 82. sjednici, održanoj 16.12.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENAMA RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA
POLICIJSKOG ODBORA ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

U Rješenju o imenovanju članova Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine, V broj: 1349/2016 od 24.06.2016. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 50/16), u tački I redni broj l. mijenja se i glasi:
"1. Nurudin Hafizović, policijski službenik, predsjednik,".

 

II

 

U tački II iza riječi "rješenja" interpunkcijski znak zarez i riječi: "osim za člana Policijskog odbora Fahrudina Bečirovića, za koga mandat traje do 15.10.2017. godine" brišu se.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 2150/2016
16. decembra 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.