Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 11. stav (2) Zakona o Finansijsko - informatičkoj agenciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 80/11), na prijedlog federalne ministrice finansija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 81. sjednici, održanoj 08.12.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA
FINANSIJSKO - INFORMATIČKE AGENCIJE

 

I

 

Za direktora Finansijsko - informatičke agencije, na period od četiri godine, imenuje se Esad Mahmutović.

 

II

 

Ovo rješenje  stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 2122/2016
08. decembra 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.