Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj 02-02.1.3-3440-6/16 od 11.11.2016. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 80. sjednici, održanoj 01.12.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj 06-33-414/15-173-3 od 10.10.2016. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 1889/2 zv. "Okrajčine", u naravi šuma IV klase površine 44 m2 k.o. Bivolje Brdo, upisana u posjedovni list 89 k.o. Bivolje Brdo kao posjed Đonko (Salke) Halil iz Bivoljeg Brda, što po starom premjeru odgovara k.č.br. 863/960 zv."Okrajčine", površine 44 m2, upisana u zk.uložak 3 k.o. Bivolje Brdo kao državno vlasništvo, a stvarno vlasništvo Đonko (Salke) Halil iz Bivoljeg Brda sa dijelom 1/1.
2.     Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Služba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno izvlaštene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-3M340/2016
01. prosinca/decembra 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.