Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 10. stavak (3) Uredbe o osnivanju Federalne novinske agencije - Pročišćeni tekst ("Službene novine Federacije BiH", br. .25/12 i 68/16), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 55. žurnoj sjednici, održanoj 02.12.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA
FEDERALNE NOVINSKE AGENCIJE

 

I

 

Imenuje se Upravni odbor Federalne novinske agencije, na razdoblje od četiri godine, u sljedećem sastavu:
1.     Marija Medić Bošnjak, predsjednik,
2.     Husein Orahovac, član,
3.     Raska Bračković-Denjalić, član
4.     Dejan Jazvić, član,
5.     Nina Cemić Maslo, član.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 2103/2016
02. prosinca 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.