Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 9. st. (2) i (3) Uredbe o infrastrukturi prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 85/14), na prijedlog Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 80. sjednici, održanoj 01.12.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU VIJEĆA ZA
INFRASTRUKTURU PROSTORNIH PODATAKA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

1.     U Rješenju o imenovanju Vijeća za infrastrukturu prostornih podataka   Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" broj 88/15) u točki 1. podtočke 2) i 6) mijenjaju se i glase:
"2)   Josip Nikolić, Federalno ministarstvo prostornog uređenja,
6)     Damir Šapina, Federalno ministarstvo financija-Federalno ministarstvo finansija."

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 2099/2016
01. prosinca 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.