Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 J 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 80. sjednici, održanoj 01.12.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA U DELEGACIJU BOSNE I
HERCEGOVINE ZA POKRETANJE I VOĐENJE
POSTUPKA IZMJENA I DOPUNA SPORAZUMA O
PREUZIMANJU ULOGE SUOSNIVAČA IZMEĐU
INSTITUTA ZA NESTALE OSOBE BOSNE I
HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE KOMISIJE ZA
NESTALE OSOBE

 

I

 

Imenuje se Esma Palić, stručna savjetnica za zaštitu osoba sa invaliditetom u Sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom i zaštitu civilnih žrtava rata  Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, za predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u delegaciju Bosne i Hercegovine za pokretanje i vođenje postupka izmjena i dopuna Sporazuma o preuzimanju uloge suosnivača između Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine i Međunarodne komisije za nestale osobe (u daljem tekstu: Delegacija).

 

II

 

O izvršenju zadataka Delegacije, imenovana će podnijeti Izvještaj Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, u roku od pet dana od dana usvajanja Izvještaja od strane Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.
U slučaju potrebe za zauzimanjem stava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, imenovana će Vladi Federacije Bosne i Hercegovine podnijeti Informaciju o tijeku aktivnosti pokretanja i vođenja postupka izmjena i dopuna Sporazuma o preuzimanju uloge suosnivača između Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine i Međunarodne komisije za nestale osobe, s prijedlogom zaključka.

 

III

 

Za izvršene poslove iz točke II ovog rješenja, imenovanoj pripada pravo na naknadu čija će se visina utvrditi posebnim rješenjem sukladno Uredbi o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).

 

IV

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 2083/2016
01. prosinca 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.