Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH.", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 73. sjednici, održanoj 20.10.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O FORMIRANJU STRUČNOG RADNOG TIJELA VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA IZRADU
ANALIZE PROCEDURA KOD IZDAVANJA OVLAŠTENJA LABORATORIJAMA ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA - LABORATORIJSKIH ANALIZA

 

I

 

Formira se Stručno radno tijelo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, u skladu sa tačkom 3. Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine; V broj 1924/2016 od 20.10.2016. godine, u sljedećem sastavu:
1.     Jagoda Krdžović - Federalno ministarstvo pravde,
2.     Aner Begić - Federalno ministarstvo trgovine,
3.     Indira Mulalić - Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva,
4.     Darko Pranjić - Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije,
5.     Lejla Fazlagić - Ovčina - Federalno ministarstvo zdravstva,
6.     Diana Ružić - Federalna uprava za  inspekcijske poslove.

 

 

II

 

Zadatak Stručnog radnog tijela iz tačke I ovog rješenja je da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog rješenja sačini analizu procedura kod izdavanja ovlaštenja laboratorijama za obavljanje stručnih poslova - laboratorijskih analiza, te na osnovu iste, predloži Vladi Federacije Bosne i Hercegovine akt kojim će biti precizirana oblast monitoring - laboratorijskih ispitivanja.

 

III

 

Članovima Stručnog radnog tijela pripada naknada u skladu sa Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).
Stručne i administrativno-tehničke poslove potrebne za rad Stručnog radnog tijela obavljat će predstavnik Federalne uprave za inspekcijske poslove.

 

IV

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 2060/2016
20. oktobra/listopada 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.