Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene 'novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 73. sjednici, održanoj 20.10.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU KOMISIJE

 

I

 

Imenuje se Komisija za izradu liste federalnih propisa, u skladu sa tačkom 6. Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, V broj: 1924/2016 od 20.10.2016. godine, u sljedećem sastavu:
1.     Željko Škarica - Federalno ministarstvo, pravde -predsjednik,
2.     Tina Mašnić - Filipović - Federalno ministarstvo finansija, član,
3.     Dijana Bukovac - Federalno ministarstvo trgovine, član,
4.     Muamer Ćulum - Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, član,
5.     Dragica Sabranović - Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, član,
6.     Rasim Tiro - Federalno ministarstvo okoliša i turizma, član,
7.     Adisa Mehić - Federalno ministarstvo zdravstva, član,
8.     Suada Mujkanović - Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, član,
9.     Amira Sinanović - Federalno ministarstvo prostornog uređenja, član,
10.    Sanela Milavić - Repak - Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, član,
11.   Anja Andrić - Alibegović - Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, član,
12.   Nikola Mlakić - Federalna uprava za inspekcijske poslove, član.

 

II

 

Zadatak Komisije iz tačke I ovog rješenja je da odmah pristupi izradi liste svih federalnih propisa u kojima nisu precizno utvrđene odredbe o inspekcijskom nadzoru, te da u propisima u kojima utvrdi manjkave odredbe kojim se reguliše inspekcijski nadzor, sačini prijedlog teksta izmjena i dopuna u smislu jasnog preciziranja nadležne inspekcije, i da Vladi Federacije Bosne i Hercegovine uputi na usvajanje predložene izmjene i dopune konkretnih federalnih propisa.

 

III

 

Administrativno-tehničke poslove potrebne za rad Komisije obavljat će predstavnik Federalne uprave za inspekcijske poslove.

 

IV

 

Rok za obavljanje poslova i zadataka Komisije iz tačke I ovog rješenja je 30 dana od dana stupanja na snagu ovog rješenja.

 

V

 

Ovo rješenje  stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 2059/2016
20. oktobra/listopada 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.