Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 4. a) stav (5) Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba ("Službene novine Federacije BiH", br. 55/00, 41/01, 22/05 i 9/08), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 78. sjednici, održanoj 18.11.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O RAZRJEŠENJU PRIVREMENOG DIREKTORA
FEDERALNOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

 

I

 

Helena Lončar, privremeni direktor Federalnog zavoda za zapošljavanje, imenovana Rješenjem o privremenom imenovanju direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje ("Službene novine Federacije BiH", broj 57/16) i Rješenjem o dopuni Rješenja o privremenom imenovanju direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje ("Službene novine Federacije BiH", broj 86/16) razrješava se dužnosti zbog isteka mandata.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 2045/2016
18. novembra 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.