Temeljem članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), članka 4. a) Zakona o posredovanju u upošljavanju i socijalnoj sigurnosti neuposlenih osoba ("Službene novine Federacije BiH", br. 55/00, 41/01, 22/05 i 9/08), a u svezi sa člankom 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03' i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 78. sjednici, održanoj 18.11.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA
UPRAVNOG ODBORA FEDERALNOG ZAVODA ZA
UPOŠLJAVANJE

 

I

 

Imenuje se Upravni odbor Federalnog zavoda za upošljavanje, u sastavu:
1.     Zlatko Hadžiomerović, predsjednik,
2.     Vitomir Ćošković, član,
3.     Nihad Pašalić, član,
4.     Adrijana Prskalo, član,
5.     Krešimir Sarić, član,
6.     Dženan Redžo, član i
7.     Kenan Filipović, član.

 

II

 

Upravni odbor Federalnog zavoda za upošljavanje imenuje se na period od četiri godine.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 2044/2016
18. studenoga 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.