Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), člana 4. a) Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba ("Službene novine Federacije BiH", br. 55/00, 41/01, 22/05 i 9/08), a u vezi sa članom 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službe­ne novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 78. sjednici, održanoj 18.11.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA
UPRAVNOG ODBORA FEDERALNOG ZAVODA ZA
ZAPOŠLJAVANJE

 

I

 

Imenuje se Upravni odbor Federalnog zavoda za zapošljavanje, u sastavu:
1.     Žlatko Hadžiomerović, predsjednik,
2.     Vitomir Ćošković, član,
3.     Nihad Pašalić, član,
4.     Adrijana Prskalo, član,
5.     Krešimir Sarić, član,
6.     Dženan Redžo, član i
7.     Kenan Filipović, član.

 

II

 

Upravni odbor Federalnog zavoda za zapošljavanje imenuje se na period od četiri godine.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 2044/2016
18. novembra 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.