Temeljem članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa člankom 4. a) stavak (3) Zakona o posredovanju u upošljavanju i socijalnoj sigurnosti neuposlenih osoba ("Službene novine Federacije BiH", br. 55/00, 41/01, 22/05 i 9/08), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 78. sjednici, održanoj 18.11.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA
UPRAVNOG ODBORA FEDERALNOG ZAVODA ZA
UPOŠLJAVANJE

 

I

 

Razrješavaju se dužnosti, zbog isteka mandata, predsjednik i članovi Upravnog odbora Federalnog zavoda za upošljavanje, imenovani Rješenjem o privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za upošljavanje ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/16) i Rješenjem o dopuni Rješenja o privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za upošljavanje ("Službene novine Federacije BiH", broj 76/16), i to:
1. Nedžad Jusić, predsjednik,
2. Kenan Filipović, član,
3. Dženan Redžo, član,
4. Ibrahim Velić, član,
5. Adrijana Prskalo, član,
- Krešimir Šarić, član i
- Smilja Crnogorac, član.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 2043/2016
18. studenoga 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.