Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene, novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 4. a) stav (3) Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba ("Službene novine Federacije BiH", br. 55/00, 41/01, 22/05 i 9/08), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 78. sjednici, održanoj 18.11.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA
UPRAVNOG ODBORA FEDERALNOG ZAVODA ZA
ZAPOŠLJAVANJE

 

I

 

Razrješavaju se dužnosti, zbog isteka mandata, predsjednik i članovi Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje, imenovani Rješenjem o privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/16) i Rješenjem o dopuni Rješenja o privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje ("Službene novine Federacije BiH", broj 76/16), i to:
1.     Nedžad Jusić, predsjednik,
2.     Kenan Filipović, član,
3.     Dženan Redžo, član,
4.     Ibrahim Velić, član,
5.     Adrijana Prskalo, član,
6.     Krešimir Šarić, član i
7.     Smilja Crnogorac, član.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 2043/2016
18. novembra 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.