Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 40. sjednici, održanoj 12.Q2.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O PRIVREMENOM IMENOVANJU DIREKTORA
USTANOVE IZ DJELOKRUGA SOCIJALNE ZAŠTITE -
LJUBUŠKI

 

I

 

Za direktora Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite -Ljubuški privremeno se imenuje Antonio Radić.

 

II

 

Mandat imenovanog traje tri mjeseca, odnosno do okončanja postupka konačnog imenovanja direktora Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite - Ljubuški, u skladu sa Zakonom o preuzimanju prava i obaveza osnivača nad ustanovama socijalne zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 31/08 i 27/12).

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 352/2016
12. februara 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.