Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine {"Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 77. sjednici, održanoj 10.11.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O UTVRĐIVANJU LISTE PRIJEDLOGA ZA
IMENOVANJE ČLANOVA REGULATORNOG
POVJERENSTVA ZA ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE
I HERCEGOVINE

 

I

 

Utvrđuje se Lista prijedloga za imenovanje članova Regulatornog povjerenstva za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine, kako slijedi:
- Jasmin Beso, predlaže se za imenovanje jednog člana Regulatornog povjerenstva za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda, na mandatno razdoblje od pet godina
- Sanela Pokrajčić, predlaže se za imenovanje jednog člana Regulatornog povjerenstva za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda, na mandatno razdoblje od pet godina
- Mile Srdanović, predlaže se za imenovanje jednog člana Regulatornog povjerenstva za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda, na mandatno razdoblje od pet godina.

 

II

 

Na listu prijedloga za imenovanje članova Regulatornog povjerenstva za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine, prije upućivanja Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine na ime­novanje, prethodnu suglasnost daju predsjednik i dopredsjednici Federacije Bosne i Hercegovine.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 2004/2016
10. studenoga 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.