Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 77. sjednici, održanoj 10.11.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O UTVRĐIVANJU LISTE PRIJEDLOGA ZA
IMENOVANJE ČLANOVA REGULATORNE KOMISIJE
ZA ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I
HERCEGOVINE

 

I

 

Utvrđuje se Lista prijedloga za imenovsnje članova Regulatorne komisije za   energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine, kako slijedi:
- Jasmin Bešo, predlaže se za imenovanje jednog člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda, na mandatni period od pet godina
- Sanela Pokrajčić, predlaže se za imenovanje jednog člana Regutatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda, na mandatni period od pet godina
- Mile Srdanović, predlaže se za imenovanje jednog člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda, na mandatni period od pet godina.

 

II

 

Na listu prijedloga za imenovanje članova Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine, prije upućivanja Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine na ime­novanje, prethodnu saglasnost daju predsjednik i potpredsjednici Federacije Bosne i Hercegovine.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 2004/2016
10. novembra 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.