Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog Gender centra Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Herce­govine, na 77. sjednici, održanoj 10.11.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANICE RADNE GRUPE ZA
IZRADU AKCIJSKOG PLANA ZA RAVNOPRAVNOST
LGBT OSOBA U BOSNI I HERCEGOVINI

 

I

 

Za članicu Radne grupe za izradu Akcijskog plana za ravnopravnost LGBT osoba u Bosni i Hercegovini, imenuje se:
1.     Lejla Hodović, koordinatorica FIGAP programa u Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, dostavit će se Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 2002/2016
10. novembra 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.