Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i S/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 77. sjednici, održanoj 10.11.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU
KOORDINACIONOG TIJELA ZA PRAĆENJE
IMPLEMENTACIJE PRAVILNIKA O UPRAVLJANJU
AMBALAŽOM I AMBALAŽN1M OTPADOM

 

I

 

U Rješenju o imenovanju Koordinacionog tijela za praćenje implementacije Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom ("Službene novine Federacije BiH", br. 88/11 i 28/13), V broj 435/2013 od 03.06.2013/godine, u točki I, pod točkama 1. i 2., mijenjaju se imena Safet Harbinja i Dragica Filipović Ćurak i glase:
1)     Lejla Kurtović,
2)     Ejub Salkić.

 

II

 

Ostale odredbe Rješenja ostaju nepromijenjene.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1999/2016
10. studenoga 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.