Temeljem članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06, 8/06), a u svezi sa člankom 9. stavak 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 77. sjednici, održanoj 10.11.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE
POSTUPKA IZBORA KANDIDATA ZA PREDSJEDNIKA
UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA MEDICINSKO
VJEŠTAČENJE ZDRAVSTVENOG STANJA

 

I

 

Imenuje se Komisija za provođenje postupka izbora kandi­data za predsjednika Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, u sastavu:
1.     Saida Kastrat, predsjednik, Ured dopremijera Fede­racije Bosne i Hercegovine,
2.     Amra Đendušić, član, Ured premijera Federacije Bosne i Hercegovine,
3.     Mirjana Vučić, član, Federalno ministarstvo financija,
4.     Sanela Čičić, član, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike,
5.     Džana Kilić, član, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.
Za obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za potrebe Komisije određuje se Lejla Pintol.

 

II

 

Zadatak Komisije je da razmotri sve prijave podnesene na javni natječaj, na osnovu načela iz članka 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, a u skladu sa Odlukom o kriterijima za izbor i imenovanje predsjednika Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja.

 

III

 

Komisija je dužna sve kandidate, koji su ušli u uži izbor, pozvati na intervju i sastaviti listu sa užim izborom najboljih kandidata koji ispunjavaju uslove za imenovanje i istu putem pisane preporuke, dostaviti Vladi Federacije Bosne i Hercego­vine, radi konačnog imenovanja.

 

IV

 

Za učešće u radu Komisije licima iz točke I ovog rješenja pripada pravo na naknadu čija će se visina utvrditi posebnim rješenjem sukladno Uredbi o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).

 

V

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1998/2016
10. studenoga 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.