Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i Inicijative Federalne uprave policije Federalnog ministarstva unutarnjih poslova, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 74. sjednici, održanoj 27.10.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O FORMIRANJU RADNE SKUPINE ZA ANALIZU
OPREMLJENOSTI I ISKORIŠTENOSTI
SPECIJALISTIČKIH LABORATORIJSKIH
INSTRUMENATA ZA PLINSKU I TEČNU
KROMATOGRAFIJU U FEDERALNIM ORGANIMA
UPRAVE I FEDERALNIM UPRAVNIM
ORGANIZACIJAMA

 

I

 

U Radnu skupinu imenuju se:
1.     Mirsad Hajdarević, Federalno ministarstvo unutarnjih poslova, predsjednik,
2.     Iva Trezner, Federalna uprava policije Federalnog ministarstva unutarnjih poslova, član,
3.     Jasenka Jahić, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, član,
4.     Lejla Fazlagić-Ovčina, Federalno ministarstvo zdrav­stva, član,
5.     Željko Zovko, Federalno ministarstvo energije, rudar­stva i industrije, član.
Za administrativno-tehničke poslove za potrebe Radne skupine imenuje se Lejla Zukić, Federalno ministarstvo unutar­njih poslova.

 

II

 

Zadatak Radne skupine je da ostvari uvid i sačini analizu opremljenosti i iskorištenosti specijalističkih laboratorijskih instrumenata za plinsku i tečnu kromatografiju i druge slične laboratorijske opreme u federalnim organima uprave i federalnim upravnim organizacijama i da pripremi prijedlog za eventualnu preraspodjelu adekvatne, nedovoljno iskorištene opreme u Federalnu upravu policije Federalnog ministarstva unutarnjih poslova.
Radna skupina će analizu i prijedlog dostaviti Vladi Federacije Bosne i Hercegovine u roku od 30 (trideset) dana.

 

III

 

Predsjednik, članovi i administrativno-tehnička osoba Radne skupine imaju pravo na naknadu za rad sukladno Uredbi o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).

 

IV

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1993/2016
27. listopada 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.