Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 9. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 74. sjednici, održanoj 27.10.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA PROVOĐENJE
POSTUPKA IZBORA KANDIDATA ZA IZBORI IMENOVANJE RAVNATELJA AGENCIJE ZA NADZOR OSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje ravnatelja Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine u slijedećem sastavu:
1.     Nusreta Čerkez, predsjednik;
2.     Ezher Kubat, član;
3.     Amra Đendušić, član;
4.     Mirjana Vučić, član;
5.     Jasmin Gačević, član.
Za obavljanje stručnih i administrativno - tehničkih poslova za potrebe Povjerenstva određuje se Danica Vrdoljak - Radonja.

 

II

 

Zadatak Povjerenstva iz točke I ovog rješenja je da nakon zatvaranja javnog natječaja pregleda prijave prispjele na natječaj, sačini listu sa užim izborom kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanje, po potrebi prikupi dodatne informacije o kandidatima, obavi intervju sa kandidatima i nakon toga predloži federalnom ministru financija - finansija rang-listu sa najboljim kandidatima na daljnje razmatranje.

 

III

 

Za učešće u radu Povjerenstva licima iz točke I ovoga rješenja pripada pravo na naknadu čija će se visina utvrditi u skladu sa Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).

 

IV

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1936/2016
27. listopada 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.