Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06, 8/06), a u vezi sa članom 4.a) stav (5) Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba ("Službene novine Federacije BiH", br. 55/00, 41/01, 22/05 i 98/08), Vlada Federacije Bosne i Hercego­vine, na 72. sjednici, održanoj 13.10.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O DOPUNI RJEŠENJA O PRIVREMENOM
IMENOVANJU DIREKTORA FEDERALNOG ZAVODA
ZA ZAPOŠLJAVANJE

 

I

 

U Rješenju o privremenom imenovanju direktora Federal­nog zavoda za zapošljavanje V broj 1463/2016 od 12.07.2016. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 57/16) u tački I iza riječi: "mjeseca" i zareza dodaju se riječi: "odnosno do okončanja konkursne procedure, a najviše do šest mjeseci" i stavlja se zarez.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1930/2016
13. oktobra 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.