Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene, novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 40. sjednici, održanoj 12.02.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU UPRAVNOG
ODBORA PROJEKTA HITNOG OPORAVKA OD
POPLAVA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA PODRUČJE
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

U Rješenju o imenovanju Upravnog odbora Projekta hitnog oporavka od poplava u Bosni i Hercegovini za područje Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 72/14, 84/14, 90/14, 43/15 i 68/15), u tački I podtačka 2. mijenja se i glasi:
"2. Renato Škrobo, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, član."

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 338/2016
12. februara 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.