Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa člankom 29. Uredbe o dodjeli zamjenskib stanova, obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova i dodjelu stanova na korištenje iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bik", broj 10/13 i 5/14), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 40. sjednici, održanoj 12.02.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU
DRUGOSTEPENE STAMBENE KOMISIJE ZA DODJELU
ZAMJENSKIH STANOVA, DODJELU STANOVA I
OBNOVU RANIJE ZAKLJUČENIH UGOVORA O
KORIŠTENJU STANOVA IZ STAMBENOG FONDA
PRIJAŠNJEG FEDERALNOG MINISTARSTVA
ODBRANE I VOJSKE FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE

 

I

 

U Rješenju o imenovanju Drugostepene stambene komisije za dodjelu zamjenskih stanova, dodjelu stanova i obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine V broj 669/2015 od 04.06.2015. godine u članku I umjesto dosadašnjeg člana komisije Ganibegović Ibrahima imenuje se:
l.     Teskeredžić Enisa, član komisije.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 335/2016
12. veljače 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.