Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (""Službene novine Federacije BiH"", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 73. sjednici, održanoj 20.10.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O DOPUNI RJEŠENJA O FORMIRANJU
INTERRESORNE RADNE SKUPINE ZA IZRADU
TEKSTA IZMJENA l DOPUNA ZAKONA O
PRIJEVREMENOM POVOLJNIJEM UMIROVLJENJU
BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA

 

I

 

U točki II Rješenja o formiranju Interresorne radne skupine za izradu teksta izmjena i dopuna Zakona o prijevremenom povoljnijem umirovljenju branitelja domovinskog rata (""Službene novine Federacije BiH"", broj 4/16), na kraju rečenice umjesto točke, stavlja se zarez i dodaju sljedeće riječi:
"uzimajući u obzir sljedeće principe:
1)     trenutnim korisnicima mirovinsko-invalidskog osiguranja ne mogu se umanjivati mirovine.
2)     korisnicima prava na prijevremeno povoljnije umirovljenje ista vratiti na razinu koju su imali prije donošenja ovog zakona.
3)     predvidjeti da se vraćanja prava iz alineje 2) vrši u naredne dvije godine,
4)     u završnim odredbama predvidjeti iste odredbe kao i u Zakonu o mirovinsko-invalidskom osiguranju koji je u parlamentarnoj proceduri."

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1904/2016
20. listopada 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.