Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 73. sjednici, održanoj 20.10.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O DOPUNI RJEŠENJA O FORMIRANJU
INTERRESORNE RADNE GRUPE ZA IZRADU TEKSTA
IZMJENA I DOPUNA ZAKONA O PRIJEVREMENOM
POVOLJNIJEM PENZIONISANJU BRANILACA
ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA

 

I

 

U tački II Rješenja o formiranju Interresorne radne grupe za izradu teksta izmjena i dopuna Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata (""Službene novine Federacije BiH"", broj 4/16), na kraju rečenice umjesto tačke, stavlja se zarez i dodaju sljedeće riječi;
"uzimajući u obzir sljedeće principe:
1)     trenutnim korisnicima penzijsko-invalidskog osiguranja ne mogu se umanjivati penzije.
2)     korisnicima prava na prijevremeno povoljnije penzionisanje ista vratiti na nivo koji su imali prije donošenja ovog zakona.
3)     predvidjeti da se vraćanja prava iz alineje 2) vrši u naredne dvije godine,
49    u završnim odredbama predvidjeti iste odredbe kao i u Zakonu o penzijsko-invalidskom osiguranju koji je u parlamentarnoj proceduri."

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1904/2016
20. oktobra 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.