Na temelju članka 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 72. sjednici, održanoj 13.10.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU RADNE SKUPINE ZA IZRADU
RADNIH VERZIJA ZAKONA O PLAĆAMA I
NAKNADAMA U JAVNOM SEKTORU FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Imenuje se Radna skupina za izradu radnih verzija zakona o plaćama i naknadama u javnom sektoru Federacije Bosne i Hercegovine, u sastavu:
1.     Alen Taletović, pomoćnik federalnog ministra pravde, predsjednik,
2.     Refik Begić, direktor Agencije za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine, član,
3.     Jasmina Pašić, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, član,
4.     Remzija Kadrić, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, član,
5.     Ernis Imamović, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, član,
6.     Esma Jahić, Federalno ministarstvo financija, član,
7.     Tihomir Ćurak, Federalno ministarstvo financija, član,
8.     Šerif Isović, Federalno ministarstvo financija -Porezna uprava Federacije BiH, član,
9.     Salih Kruščica, Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine, član.

 

II

 

Zadaci Radne skupine su da:
- Pripremi Radnu verziju Zakona o plaćama i naknada­ma u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine, što uključuje organe zakonodavne vlasti, organe izvršne vlasti, organe sudske vlasti (izuzev nositelja sudskih i tužilačkih funkcija), federalne organe uprave i federalne upravne organizacije, struč­ne službe Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, kazneno-popravne zavode i sudsku policiju.
- Pripremi Radnu verziju Zakona o plaćama i naknadama uposlenih u javnim službama Federacije Bosne i Hercegovine, što uključuje pravne subjekte sa javnim ovlastima koji su osnovani posebnim zakonom (svaki subjekt kojeg je osnovala Federacija Bosne i Hercegovine koji vrši javne ovlasti i koji ima svojstvo pravne osobe, uključujući ali i ne ograničavajući se na: Agenciju za bankarstvo Federacije Bosne i Herce­govine, Agenciju za kvalitetu i akreditaciju u zdrav­stvu u Federaciji Bosne i Hercegovine, Agenciju za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, Agenciju za privatizaciju u Federaciji Bosne i Herce­govine, Agenciju za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine, Direkciju za upravljanje pasiv­nom podbilancom preduzeća i banaka, Agenciju za vodno područje rijeke Save, Agenciju za vodno područje Jadranskog mora, Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje, Federalni zavod za zapošljavanje, Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, Povjerenstvo za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine, Povjerenstvo za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, Registar vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine, Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, Regulatorao povjerenstvo za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine, Operator za obnovljive izvore energije i učinkovitu kogeneraciju, Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine, Razvojnu banku Federacije Bosne i He­rcegovine, Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, Zavod za zbrinjavanje mentalno invaliđnih lica - Drin, Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići, Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine - Pazarić, Zavod za vaspitanje muške djece i omladine - Sarajevo, Ustanovu iz djelokruga socijalne skrbi - Ljubuški, Federalnu agenciju za upravljanje oduzetom imovinom, Federalni fond za potporu nastradalim područjima od prirodne nepogode na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine.
- Pripremi Radnu verziju Zakona o plaćama i drugim materijalnim pravima članova organa upravljanja javnih poduzeća i drugih gospodarskih društava u većinskom vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine (pravna osoba upisana u javni registar kao gospo­darsko društvo sa ograničenom odgovornošću ili kao dioničko društvo, odnosno poduzeće definirano kao takvo posebnim propisom koje obavlja djelatnost od javnog društvenog interesa (energetika, komunikacije, komunalne djelatnosti, upravljanje javnim dobrima i druge djelatnosti od javnog društvenog interesa) i/ili kojem je povjereno vršenje javnih ovlasti i čiji je osnivač Federacija, kao i gospodarsko društvo u kojem Federacija ima udio u vlasništvu u iznosu od najmanje 50% plus jedna dionica odnosno udio neovisno od toga koju djelatnost obavlja)
- Uz tehničku potporu donatora, uradi prethodnu procjenu utjecaja sukladno Uredbi o postupku procje­ne utjecaja propisa ("Službene novine Federacije BiH", broj 55/14) za radne verzije zakona, vodeći pri tome računa o pravnim rješenjima u:  
- Zakonu o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05)
- Zakonu o radu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 26/16)
- Zakonu o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave ("Službene novine Federacije BiH", br. 58/02,19/03, 38/05,2/06, 8/06,61/06 i 48/11)
- Zakonu o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/05, 67/05, 8/06 i 99/15) i Presudi Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercego­vine povodom apelacije za ocjenu ustavnosti Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH
- Zakonu o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 49/05)
- Zakonu o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 45/10 i 111/12)
- Zakonu o plaćama i drugim materijalnim pravima članova organa upravljanja   institucija Federacije Bosne i Hercegovine i javnih poduzeća u većinskom vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/09)
- Zakonu o gospodarskim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/15)
- Zakonu o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federcije BiH", br. 9/96, 27/98, 20/00 - visoki predstavnik (45/00 -potvrda Parlament), 58/02 - visoki predstavnik, 13/03 - visoki predstavnik, (19/03 - potvrda Parlament), 47/06 - visoki predstavnik, 59/06, 48/08, 34/12 i 77/12)
- Zakonu o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 59/05 i 52/11)
- Zakonu o društvima za osiguranje u privatnom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 24/05 i 36/10)
- Zakonu o Agenciji za privatizaciju ("Službene novine Federacije BiH", br. 18/96,2/02 i 110/12)
- Zakonu o reviziji privatizacije državnog kapitala u gospodarskim društvima i   bankama ("Službene novine Federacije BiH", broj 55/12)
- Zakonu o početnoj bilanci stanja poduzeća i banaka ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/98, 40/99, 47/06, 38/08 i 65/09)
- Zakonu o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/06)
- Zakonu o organizaciji mirovinskog i invalidskog osiguranja FBiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 32/01 i 18/05)
- Zakonu o posredovanju u upošljavanju i socijalnoj sigurnosti neuposlenih osoba ("Službene novine Federacije BiH", br, 41/01 i 22/05)
- Zakonu o Fondu za zaštitu okoliša ("Službene novine Federacije BiH", broj 33/03)
- Zakonu o koncesijama ("Službene novine Federacije BiH", br. 40/02 i 61/06)
- Zakonu o Povjerenstvu za vrijednosne papire ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/98, 36/99, 33/04)
- Zakonu o registru vrijednosnih papira ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/98, 36/99 i 33/04)
- Zakonu o reviziji institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 22/06)
- Zakonu o električnoj energiji ("Službene  novine Federacije BiH", br. 41/02, 24/05, 38/05 i 83/11)
- Zakonu o korištenju obnovljivih izvora energije i učinkovite kogeneracije ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/13)
- Zakonu o zdravstvenoj skrbi ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/10)
- Zakonu o Razvojnoj banci Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 37/08)
- Zakonu o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07)
- Zakonu o preuzimanju osnivačkih prava nad ustanovama socijalne skrbi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 31/08)
- Općem kolektivnom ugovoru za Federaciju Bosne i Hercegovine i granskim kolektivnim ugovorima, statutima agencija, zavoda, javnih poduzeća i gospodarskih društava;
- podzakonskim aktima o naknadama i drugim primanjima koja nemaju karakter plaće zakonskim rješenjima u zemljama okruženja

 

III

 

Radne verzije zakona iz točke II ovog rješenja dostavit će se Federalnom ministarstvu pravde, radi upućivanja u redovitu proceduru razmatranja i donošenja sukladno Poslovniku o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 6/10, 37/10 i 62/10).

 

IV

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1 894/2016
13. listopada 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.