Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 72. sjednici, održanoj 13.10.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU RADNIH
VERZIJA ZAKONA O PLAĆAMA I NAKNADAMA U
JAVNOM SEKTORU FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE

 

I

 

Imenuje se Radna grupa za izradu radnih verzija zakona o plaćama i naknadama u javnom sektoru Federacije Bosne i Hercegovine, u sastavu:
1.     Alen Taletović, pomoćnik federalnog ministra pravde, predsjednik,
2.     Refik Begić, direktor Agencije za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine, član,
3.     Jasmina Pašić, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, član,
4.     Remzija Kadrić, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, član,
5.     Ernis Imamović, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, član,
6.     Esma Jahić, Federalno ministarstvo finansija, član,
7.     Tihomir Ćurak, Federalno ministarstvo finansija, član,
8.      Šerif Isović, Federalno ministarstvo finansija -Porezna uprava Federacije BiH, član,
9.      Salih Krušcica, Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine, član.

 

II

 

Zadaci Radne grupe su da:
- Pripremi Radnu verziju Zakona o plaćama i naknada­ma u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine, što uključuje organe zakonodavne vlasti, organe izvršne vlasti, organe sudske vlasti (izuzev nosilaca sudskih i tužilačkih funkcija), federalne orga­ne uprave i federalne upravne organizacije, stručne službe Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, kazneno-popravne zavode i sudsku policiju.
- Pripremi Radnu verziju Zakona o plaćama i naknadama zaposlenih u javnim službama Federacije Bosne i Hercegovine, što uključuje pravne subjekte sa javnim ovlaštenjima koji su osnovani posebnim zakonom (svaki subjekt kojeg je osnovala Federacija Bosne i Hercegovine koji vrši javna ovlaštenja i koji ima svojstvo pravnog lica, uključujući ali i ne ograni­čavajući se na: Agenciju za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, Agenciju za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine, Agenciju za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, Agenciju za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, Agenciju za reviziju privati­zacije u Federaciji Bosne i Hercegovine, Direkciju za upravljanje pasivnim podbilansom preduzeća i banaka, Agenciju za vodno područje rijeke Save, Agenciju za vodno područje Jadranskog mora, Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje, Federalni zavod za zapošljavanje, Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, Komisiju za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine, Komisiju za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, Registar vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine, Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, Regulatornu komisiju za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine, Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju, Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine, Razvojnu banku Federacije Bosne i Hercegovine, Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin, Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići, Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine - Pazarić, Zavod za vaspitanje muške djece i omladine - Sarajevo, Ustanovu iz djelokruga socijalne zaštite - Ljubuški, Federalnu agenciju za upravljanje oduzetom imo­vinom, Federalni fond za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.
- Pripremi Radnu verziju Zakona o plaćama i drugim materijalnim pravima članova organa upravljanja javnih preduzeća i drugih privrednih društava u većinskom vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine (pravno lice upisano u javni registar kao privredno društvo sa ograničenom odgovornošću ili kao dioničko društvo, odnosno preduzeće definirano kao takvo posebnim propisom koje obavlja djelatnost od javnog društvenog interesa (energetika, komunikacije, komunalne djelatnosti, upravljanje javnim dobrima i druge djelatnosti od javnog društvenog interesa) i/ili kojem je povjereno vršenje javnih ovlaštenja i čiji je osnivač Federacija, kao i privredno društvo u kojem Federacija ima udio u vlasništvu u iznosu od najmanje 50% plus jedna dionica odnosno udio nezavisno od toga koju djelatnost obavlja).
- Uz tehničku podršku donatora, uradi prethodnu procjenu uticaja u skladu sa Uredbom o postupku procjene uticaja propisa ("Službene novine Federacije BiH", broj 55/14) za radne verzije zakona, vodeći pri tome računa o pravnim rješenjima u:
- Zakonu o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05)
- Zakonu o radu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 26/16)
- Zakonu o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave ("Službene novine Federacije BiH", br. 58/02, 19/03, 38/05, 2/06, 8/06, 61/06 i 48/11);
- Zakonu o državnoj službi u Federaciji Bosne i Herce­govine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/05, 67/05, 8/06 i 99/15) i Presudi
Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine povodom apelacije za ocjenu ustavnosti Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u
Federaciji BiH
- Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 49/05)
- Zakonu o plaćama i Naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 45/10 i 111/12)
- Zakonu o plaćama i drugim materijalnim pravima članova organa upravljanja   institucija Federacije Bosne i Hercegovine i javnih preduzeća u većinskom
vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/09)
- Zakonu o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/15)
- Zakonu o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federcije BiH", br. 9/96, 27/98,  20/00 - visoki predstavnik (45/00 -
potvrda Parlament), 58/02 - visoki predstavnik, 13/03 - visoki predstavnik, (19/03 - potvrda Parlament), 47/06 - visoki predstavnik, 59/06, 48/08, 34/12
77/12)
- Zakonu o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 59/05 i 52/11)
- Zakonu o društvima za osiguranje u privatnom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 24/05 i 36/10)
- Zakonu o Agenciji za privatizaciju ("Službene novine Federacije BiH", br. 18/96,2/02 i 110/12)
- Zakonu o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama ("Službene novine Federacije BiH", broj 55/12)
- Zakonu o početnom bilansu stanja preduzeća i banaka ("Službene novine   Federacije BiH", br. 12/98, 40/99,47/06,38/08 i 65/09)
- Zakonu o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/06)
- Zakonu o organizaciji penzijskog i invalidskog osiguranja FBiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 32/01 i 18/05)
- Zakonu o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih  osoba ("Službene novine Federacije BiH", br. 41/01 i 22/05)
- Zakonu o Fondu za zaštitu okoliša ("Službene novine Federacije BiH", broj 33/03)
- Zakonu o koncesijama ("Službene novine Federacije BiH", br. 40/02 i 61/06)
- Zakonu o Komisiji za vrijednosne papire ("Službene novine Federacije BiH'1, br. 39/98, 36/99, 33/04)
- Zakonu o registru vrijednosnih papira ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/98, 36/99 i 33/04)
- Zakonu o reviziji institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 22/06)
- Zakonu o električnoj energiji ("Službene novine Federacije BiH", br. 41/02,24/05,38/05 i 83/1))
- Zakonu o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/13)
- Zakonu o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/10)
- Zakonu o Razvojnoj banci Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 37/08)
- Zakonu o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07)
- Zakonu o preuzimanju osnivačkih prava nad ustanovama socijalne zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj
31/08)
- Općem kolektivnom ugovoru za Federaciju Bosne i Hercegovine i granskim kolektivnim ugovorima,
- statutima agencija, zavoda, javnih preduzeća i privrednih društava
- pođzakonskim aktima o naknadama i drugim primanjima koja nemaju karakter plaće .
- zakonskim rješenjima u zemljama okruženja

 

III

 

Radne verzije zakona iz tačke II ovog rješenja dostavit će se Federalnom ministarstvu pravde, radi upućivanja u redovnu proceduru razmatranja i donošenja u skladu sa Poslovnikom o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 6/10,37/10 i 62/10).

 

IV

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1894/2016
13. oktobra 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.