Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 72. sjednici, održanoj 13.10.2016. godine, donosi

R J E Š E NJ E

O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU
POVJERENSTVA I SUPOTPISNICIMA ZA SREDSTVA
PLASIRANA IZ MALEZIJSKE DONACIJE I JAPANSKIH
GRANTOVA (PROJEKTI 2KR I PROJEKTI NON
PROJECT GRANT - AID)

 

I

 

U Rješenju o imenovanju Povjerenstva i supotpisnicima za sredstva plasirana iz malezijske donacije i japanskih grantova (projekti 2KR i projekti Non project grant - AID), ("Službene novine Federacije BiH", br. 64/05, 63/06, 58/07, 96/07, 59/08, 62/08, 47/09, 58/09, 67/09, 32/10, 24/16 i 35/16), u točki I podtočka 1. u alineji 4., ime i prezime "SAMIR BAKIĆ", zamjenjuje se imenom i prezimenom "HAJRUDIN HADŽIMEHANOVIĆ", a ime i prezime "MIRSAD ČOLIĆ", zamjenjuje se imenom i prezimenom "MIRJANA VUČIĆ".

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1879/2016
13. listopada 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.