Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 72. sjednici, održanoj 13.10.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI I DOPUNI RJEŠENJA O IMENOVANJU
POVJERENSTVA ZA UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA
JEDNOG KANDIDATA ZA ČLANA REGULATORNOG
POVJERENSTVA ZA ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE
I HERCEGOVINE IZ REDA BOŠNJAČKOG NARODA

 

I

 

U Rješenju o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Regulatornog povjerenstva za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda ("Službene novine Federacije BiH", broj 52/16), dodaje se nova točka III, koja glasi: "Predsjedniku i članovima Povjerenstva pripada pravo na naknadu, čija će se visina utvrditi posebnim rješenjem sukladno Uredbi o načinu osnivanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14,77/14,97/14 i 58/15)".
Dosadašnje toč. III i IV postaju IV i V.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1863/2016
13. listopada 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.