Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 72. sjednici, održanoj 13.10.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI I DOPUNI RJEŠENJA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA JEDNOG KANDIDATA ZA ČLANA REGULATORNE KOMISIJE ZA ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE IZ REDA BOŠNJAČKOG NARODA

 

I

 

U Rješenju o imenovanju Komisije za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda ("Službene novine Federacije BiH", broj 52/16), dodaje se nova tačka III, koja glasi: "Predsjedniku i članovima Komisije pripada pravo na naknadu, čija će se visina utvrditi posebnim rješenjem u skladu sa Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15)".
Dosadašnje tač. III i IV postaju IV i V.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1863/2016
13. oktobra 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.