Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), i člana 10. Odluke o usvajanju okvira interoperabilnosti ("Službene novine Federacije BiH", broj 56/16), na prijedlog sekretara Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 72. sjednici, održanoj 13.10.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU
KOORDINACIJE ZA INTEROPERABILNOST
FEDERACIJE BOSNE l HERCEGOVINE

 

I

 

U Rješenju o imenovanju Koordinacije za interoperabilnost Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 76/16), tačka VI briše se.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1858/2016
13. oktobra 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.