Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa člankom 9. stavak (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imeno­vanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 71. sjednici, održanoj 29.09.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA PROVEDBU
POSTUPKA ZA IZBOR INOMTNOVANJE ZA
IMENOVANJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA U
JAVNOM PODUZEĆU MEĐUNARODNI AERODROM
"SARAJEVO" D.O.O. SARAJEVO

 

I

 

Imenuje se Povjerenstvo za provedbu postupka za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Javnom poduzeću Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo, u sastavu:
1.     Amra Đendušić, predsjednik,
2.     Damir Šapina, član,
3.     Denijel Pelidija, član
4.     Mirjana Vučić, član i
5.     Saida Kastrat, član.
Administrativno - tehničke poslove Povjerenstva za provedbu postupka za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Javnom poduzeću Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo obavljat će Lejla Pintol iz Generalnog tajništva Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

 

II

 

Zadatak Povjerenstva iz točke I ovog rješenja je da, sukladno Odluci o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Javnom poduzeću Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo, utvrdi tekst Javnog natječaja.
Istodobno, zadatak Povjerenstva je da odmah po zatvaranju Javnog natječaja pregleda prijave prispjele na natječaj, sačini listu sa užim izborom kandidata koji ispunjavaju kriterije za imeno­vanje, po potrebi prikupi dodatne informacije o kandidatima, obavi intervju sa kandidatima i nakon toga, pismenom preporukom predloži Vladi Federacije Bosne i Hercegovine rang-listu sa najboljim kandidatima na dalje razmatranje.

 

III

 

Predsjedniku, članovima Povjerenstva i administrativno-tehničkoj osobi pripada pravo na naknadu, čija će se visina utvrditi posebnim rješenjem sukladno Uredbi o načinu osnivanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14,77/14,97/14 i 58/15).

 

IV

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1833/2016
29. rujna 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.