Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02,19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 9. stav (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Herce­govine, na 71. sjednici, održanoj 29.09.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE
POSTUPKA ZA IZBOR INOMINOVANJE ZA
IMENOVANJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA U
JAVNOM PREDUZECU MEĐUNARODNI AERODROM
"SARAJEVO" D.O.O. SARAJEVO

 

I

 

Imenuje se Komisija za provođenje postupka za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Javnom preduzeću Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo, u sastavu:
1.     Amra Đendušić, predsjednik,
2.     Damir Šapina, član,
3.     Denijel Pelidija, član
4.     Mirjana Vučić, član i
5.     Saida Kastrat, član.
Administrativno - tehničke poslove Komisije za provođenje postupka za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Javnom preduzeću Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo obavljat će Lejla Pintol iz Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

 

II

 

Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog rješenja je da, u skladu sa Odlukom o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Javnom preduzeću Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo, utvrdi tekst Javnog konkursa.
Istovremeno, zadatak Komisije je da odmah po zatvaranju Javnog konkursa, pregleda prijave prispjele na konkurs, sačini listu sa užim izborom kandidata koji ispunjavaju kriterije za ime­novanje, po potrebi prikupi dodatne informacije o kandidatima, obavi intervju sa kandidatima i nakon toga, pismenom preporukom predloži Vladi Federacije Bosne i Hercegovine rang-listu sa najboljim kandidatima na dalje razmatranje.

 

III

 

Predsjedniku, članovima Komisije i administrativno-tehničkom licu pripada pravo na naknadu, čija će se visina utvrditi posebnim rješenjem u skladu sa Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanja ,visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).

 

IV

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1833/2016
29. septembra 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.