Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj: 02-02.1.3-2228-9/15 od 15.09.2016. godine, za predaju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno izvlaštene rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 71. sjednici, održanoj 29.09.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno izvlaštene od strane Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, broj: 06-33-414/15-109 od 18.06.2015. godine, i to na parcelama:
- k.č. br. 1424/2 zv. "Velebine njive", u naravi šuma FV klase površine 25 m2, upisana u posjedovni list 163 k.o. Dretelj kao posjed Bambir r. Sulić Marija ž. Marijana iz Osijeka, R. Hrvatska, sa dijelom 1/4, Sulić (Jakova) Ljudevit iz Dretelja sa dijelom 1/4, Sulić (Jakova) Svetko iz Zenice sa dijelom 1/4 i Šmit r. Sulić Bernarda ž. Petra iz Osijeka, R. Hrvatska, sa dijelom 1/4, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 538/2 zv. "Ograda na brdu", u naravi pašnjak površine 25 m2, upisana u zk. uložak 289 k.o. Dretelj kao suvlasništvo Sulić (p. Jakova) Ivan sa dijelom 1/6, Bambir (ž. Marijana) Marija sa dijelom 2/100, Sulić (p. Jakova) Ljudevit sa dijelom 2/100, Sulić (p. Jakova) Svetko sa dijelom 2/100, Šmit (ž. Petra) Bernarda sa dijelom 2/100 i dr.,
- k.č. br. 1424/3 zv. "Velebine njive", u naravi šuma IV klase površine 33 m2, upisana u posjedovni list 163 . k.o. Dretelj kao posjed Bambir r. Sulić Marija ž. Marijana iz Osijeka, R. Hrvatska, sa dijelom 1/4, Sulić (Jakova) Ljudevit iz Dretelja sa dijelom 1/4, Sulić (Jakova) Svetko iz Zenice sa dijelom 1/4 i Šmit r. Sulić Bernarda ž. Petra iz Osijeka, R. Hrvatska, sa dijelom 1/4, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 538/3 zv. "Ograda na brdu", u naravi pašnjak površine 33 m2, upisana u zk. uložak 289 k.o. Dretelj kao suvlasništvo Sulić (p. Jakova) Ivan sa dijelom 1/6, Bambir (ž. Marijana) Marija sa dijelom 2/100, Sulić (p. Jakova) Ljudevit sa dijelom 2/100, Sulić (p. Jakova) Svetko sa dijelom 2/100, Šmit (ž. Petra) Bernarda sa dijelom 2/100 i dr.
a obje parcele stvarno vlasništvo Vinko (Marijana) Bambir iz Osijeka, R. Hrvatska, sa dijelom 1/4, Božica Sulić ud. Ljudevita iz Dretelja sa dijelom 1/4, Svetko (Jakova) Sulić iz Dretelja sa dijelom 1/4 i Bernarda Šmit r. Sulić ž. Petra iz Osijeka, R. Hrvatska, sa dijelom 1/4.
2.     Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Služba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno izvlaštene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-1143-6/2016
29. rujna/septembra 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.