Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP Autoceste Federacije BiH d,o.o. Mostar, broj: 02-02.1.3-1769-8/15 od 07.09.2016. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 71. sjednici, održanoj. 29.09.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj 06-33-414/15-29 od 01.06.2016. godine, i to na parcelama:
- k.č. br. 2218/2 zv. "Gladišike", u naravi voćnjak II klase površine 109 m2 k.o. Šurmanci, upisana u posjedovni list 117 kao posjed Krasić (Pere) Anica r. Božić iz Šurmanaca, što po starom premjeru odgovara k.č.br. 1439/14 zv. "Oranica", u naravi oranica površine 109 m2, upisana u zLuIožak 936 k.o. Šurmanci kao javno dobro,
- k.č. br. 2219/2 zv. "Gladišike", u naravi šuma IV klase površine 190 m2 k.o. Šurmanci, upisana u posjedovni list 117 kao posjed Krasić (Pere) Anica r. Božić iz Šurmanaca, što po starom premjeru odgovara k.č.br. 1439/15 zv. "Oranica", u naravi oranica površine 190 m2, upisana u zk.uložak 936 k.o. Šurmanci kao javno dobro,
- k.č. br. 2243 zv. "Pod kukom", u naravi njiva VI klase novršine 92 rn2 i pašnjak II klase površine 90 m2 k.o. Šurmanci, upisana u posjedovni list 117 kao posjed Krasić (Pere) Anica r. Božić iz Šurmanaca, Što po starom premjeru odgovara k.č. br. 1390/2 zv. "Prud Neretva", površine 182 m2, upisana u zk.uložak 936 k.o. Šurmanci kao javno dobro,
a sve parcele stvarno vlasništvo Pero (Jure) Krasić iz Zagreba, R. Hrvatska, sa dijelom 1/4, Tomislav (Jure) Krasić iz Zagreba, R. Hrvatska, sa dijelom 1/4, Marko (Jure) Krasić iz Dortmunda, SR Njemačka, sa dijelom 1/4, Marin (Ivana) Bukovac iz Šurmanaca sa dijelom 1/8 i Ankica (Ivana) Bukovac iz Šurmanaca sa dijelom 1/8.
2.     Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Služba geodetskih i imovinsko- pravnih poslova Općine Čapljina osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno izvlaštene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-1143-5/2016
29. rujna/septembra 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.