Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj: 02-02.1.3-1766-7/15 od 07.09.2016. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 71. sjednici, održanoj 29.09.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj 06-33-414/15-30 od 07.06.2016. godine, i to na parcelama:
- k.č. br. 2217/2 zv. "Gladišika", u naravi šuma IV klase površine 140 m2 i voćnjak II klase površine 83 m2 k.o. Šurmanci, upisana u posjedovni list 119 kao posjed Krasić (Mate) Ilija iz Šurmanaca, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 1439/16 zv. "Oranica", u naravi oranica površine 223 m2, upisana u zk.uložak 936 k.o. Šurmanci kao javno dobro,
- k.č. br. 2241/2 zv. "Pod Kukom", u naravi njiva VI klase površine 123 m2 k.o. Šurmanci, upisana u posjedovni list 119 kao posjed Krasić (Mate) Ilija iz Šurmanaca, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 1387/5 zv. "Pod Kukom", u naravi oranica površine 123 m2, upisana u zk. uložak 914 k.o. Šurmanci kao suvlasništvo Falak (Mirko) Nikola sa dijelom 12/36 i dr.,
a obje parcele stvarno vlasništvo Mate (Ilije) Krasić iz Zagreba, R. Hrvatska, sa dijelom 1/6, Mara (Ilije) Krasić iz Zagreba, R. Hrvatska, sa dijelom 1/6, Dijana (Ferde) Čilić iz Zagreba, R. Hrvatska, sa dijelom 1/12, Dragan (Ferde) Krasić iz Zagreba, R. Hrvatska, sa dijelom 1/12, Mirjana Kašić kći Ljubice iz Čapljine sa dijelom 1/12, mldb. Matea (Miroslava) Budimir iz Zagreba, R. Hrvatska, po zz majci Marharvti Budimir sa dijelom 1/24, mldb. Rita (Miroslava) Budimir iz Zagreba, R. Hrvatska, po zz majci Marharvti Budimir sa dijelom 1/24, Marinko Prce sin Nevenke iz Bivoljeg Brda sa dijelom 1/36, Slobodan Prce sin Nevenke iz Bivoljeg Brda sa dijelom 1/36, Zdenko Prce sin Nevenke iz Bivoljeg Brda sa dijelom 1/36, Zoran Prce sin Nevenke iz Bivoljeg Brda sa dijelom 1/36, Marina Glušac kći Nevenke iz Bileće sa dijelom 1/36, Luča Bevanda kći Nevenke iz Mostara sa dijelom 1/36, Jelenko (Branka) Krasić iz Zagreba, R. Hrvatska, sa dijelom 1/12 i Eduard (Branka) Krasić iz Zagreba, R. Hrvatska, sa dijelom 1/12.
2.     Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Služba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno izvlaštene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-1143-4/2016
29. rujna/septembra 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.