Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj; 02-02.1.3-1681-10/15 od 07.09.2016. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 71. sjednici, održanoj 29.09.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj: 06-33-414/15-15 od 01.12.2015. godine, i to na parcelama:
- k.č. br. 2226/2 zv. "Mravinjice", u naravi šuma IV klase površine 167 m2 k.o. Šurmanci, upisana u posjedovni list 61 kao posjed Falak (Marka) Ante iz Šurmanaca sa dijelom 2/5, Falak (Marka) Pavo iz Šurmanaca sa dijelom 2/5 i Miličević (Marka) Milka ž. Ivana iz Čitluka sa dijelom 1/5, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 1439/10 zv. "Oranica", u naravi oranica površine 167 m2, upisana u zk. uložak 936 k.o. Šurmanci kao javno dobro,
- k.č. br. 2227/2 zv. "Mravinjice", u naravi livada II klase površine 495 m2 k.o. Šurmanci, upisana u posjedovni list 61 kao posjed Falak (Marka) Ante iz Šurmanaca sa dijelom 2/5, Falak (Marka) Pavo iz Šurmanaca sa dijelom 2/5 i Miličević (Marka) Milka ž. Ivana iz Čitluka sa dijelom 1/5, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 1390/7 zv. "Prud Neretva", površine 495 m2, upisana u zk. uložak 936 k.o. urmanci kao javno dobro,
- k.č. br. 2166/2 zv. "BJinja", u naravi šuma IV klase površine 310 m2 k.o. Šurmanci, upisana u posjedovni list 61 kao posjed Falak (Marka) Ante iz Šurmanaca sa dijelom 2/5, Falak (Marka) Pavo iz Šurmanaca sa dijelom 2/5 i Miličević (Marka) Milka ž. Ivana iz Čitluka sa dijelom 1/5, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 1439/32 zv. "Prud Neretva", površine 310 m2, upisana u zk, uložak 936 k.o. Šurmanci kao javno dobro,
- k.č. br. 2167/2 zv. "Blinja", u naravi šuma IV klase površine 47 m2 k.o. Šurmanci, upisana u posjedovni list 61 kao posjed Falak (Marka) Ante iz Šurmanaca sa dijelom 2/5, Falak (Marka) Pavo iz Šurmanaca sa dijelom 2/5 i Miličević (Marka) Milka ž. Ivana iz Čitluka sa dijelom 1/5, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 1439/31 zv. "Prud Neretva", površine 47 m2, upisana u zk. uložak 936 k.o. Šurmanci kao javno dobro,
a sve parcele stvarao vlasništvo Ante (Marka) Falak iz Šurmanaca sa dijelom 4/5 i Mifka (Marka) Miličević iz Čitluka sa dijelom 1/5.
2.     Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Služba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno izvlaštene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 03-31-1143-3/2016
29. rujna/septembra 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.