Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u svezi sa.člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj: 02-02.1.3-1675-8/15 od 07.09.2016. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 71. sjednici, održanoj 29.09.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe geodetskih i rmovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj: 06-33-414/15-34 od 01.12.2015. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 2161/2 zv. "Blinja", u naravi šuma IV klase površine 160 m2 k.o, Šurmanci, upisana u posjedovni list 146 kao posjed Jovanović (Bartula) Milena r. Soče iz Čitluka sa dijelom 1/5 i Soče (Bartula) Ante iz Mostara sa dijelom 4/5, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 1439/35 zv. "Prud Neretva" površine 160 m2, upisana u zk. uložak 936 k.o. Šurmanci kao javno dobro, a stvarno vlasništvo Milena (Bartula) Jovanović r. Soče iz Čitluka sa dijelom 1/5 i Ante (Bartula) Soče iz Mostara sa dijelom 4/5.
2.     Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Služba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno izvlaštene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-1143-2/2016
29. rujna/septembra 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.