Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj: 02-02.1.3-1674-5/15 od 07.09.2016. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 71. sjednici, održanoj 29.09.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj 06-33-414/15-25 od 22.07.2016. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 2162/2 zv. "Brinje", u naravi šuma IV klase površine 131 m2 k.o. Šurmanci, upisana u posjedovni list 109 kao posjed Galić (Matije) Branko iz Beograda, R. Srbija, sa dijelom 1/8, Jovanović Mira ž. Rafe iz Šurmanaca sa dijelom 1/8, Kordić (Luke) Grgo nepoznatog boravišta sa dijelom 1/8, Kordić (Luke) Ivan iz Šurmanaca sa dijelom 1/8, Kordić (Luke) Miroslav iz Mostara sa dijelom 1/8, Kordić (Luke) Vinko iz Šurmanaca sa dijelom 1/8 i Kordić (Luke) Zvonko iz Sjedinjenih Američkih Država sa dijelom 1/8, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 1439/34 zv. "Prud Neretva" površine 131 m2, upisana u zk. uložak 936 k.o. Šurmanci kao javno-dobro, a stvarno vlasništvo i posjed Jasna Brezak kći Branka iz Zagreba, R. Hrvatska, sa dijelom 1/6, Zdravka (Rafe) Martinac iz Čitluka sa dijelom 1/18, Ljubica (Rafe) Marijanović iz Mostara sa dijelom 1/18, Marinko (Rafe) Jovanović iz Mostara sa dijelom 1/18, Iva Kordić ud. Ivana iz Šurmanaca sa dijelom 1/18, Luka (Ivana) Kordić iz Šurmanaca sa dijelom 1/18, Davorka (Ivana) Doko iz Čapljine sa dijelom 1/18, Milenka Kordić ud. Miroslava iz Mostara sa dijelom 1/6, Jela Kordić ud. Martina iz Čapljine sa dijelom 1/6 i Vinko (Luke) Kordić iz Šurmanaca sa dijelom 1/6.
2.     Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Služba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno izvlaštene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-1143-1/2016
29. rujna/septembra 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.